กฏหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อ

กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

กฎหมายว่าด้วยจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมายว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และรายได้

กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 9-2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 7-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 5-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 3-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 2-2565 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อ

%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u0

หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ

หัวหน้าหน่วยงาน

นางสาวพิชญาดา ธานี
ผู้อำนวยการกองกลาง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ

หัวหน้าหน่วยวินัยและนิติการ

หัวหน้าหน่วยงาน

อาจารย์เนธิชัย ธานะราช

ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าหน่วยวินัยและนิติการ

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ศาลปกครอง

ศาลยุติธรรม

6. สำนักงาน ป.ป.ช.

7.  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

8. กรมบัญชีกลาง

9. ราชกิจจานุเบกษา

ผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้ใช้งาน

กิจกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ดาวน์โหลดข้อมูล

สวัสดิการบุคลากร