กฏหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อ

กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

กฎหมายว่าด้วยจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมายว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และรายได้

กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการดำเนินงานด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2564

หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ

หัวหน้าหน่วยงาน

นางสาวอังคณา ศิริกุล
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ

หัวหน้าหน่วยวินัยและนิติการ

หัวหน้าหน่วยงาน

นายเนธิชัย ธานะราช
นิติกรปฏิบัติการ

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ศาลปกครอง

ศาลยุติธรรม

6. สำนักงาน ป.ป.ช.

7.  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

8. กรมบัญชีกลาง

9. ราชกิจจานุเบกษา

ผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้ใช้งาน

กิจกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ดาวน์โหลดข้อมูล

สวัสดิการบุคลากร