กฏหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

# หมวดหมู่
1 กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2 กฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา
3 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
4 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
5 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
6 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
7 กฎหมายว่าด้วยจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
8 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
9 กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
10 กฎหมายว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และรายได้
11 กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
12 กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
13 กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
14 กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

# หัวข้อ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2564
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการการได้มาและคุณสมบัติของอธิการบดี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเก็บค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2564
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจัดระบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบุรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2564
10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การรับและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอะิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
# หัวข้อ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบริหารจัดการโรงเรียนวิธีธรรมแห่งมห่วิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2563
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสถาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2563
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุม และวิะีการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมฯ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หัวหน้าส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
# หัวข้อ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเพื่อการจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจัดตั้งองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจัดตั้งองค์กรในกำกับขิงมหาวิทาลัยราชภัฏสกลนคร 2562
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเก็บค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
# หัวข้อ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2561
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
# หัวข้อ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2557
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การรับจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การรับและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RBM) พ.ศ. 2557
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย องค์ประกอบจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุมและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
# หัวข้อ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า ส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย องค์ประกอบจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุมและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การรับและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเพื่อการจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2556
# หัวข้อ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย องค์ประกอบจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง ของประธานสภาและกรรมการสภาและการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ มาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2554
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเพื่อการจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การรับและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
# หัวข้อ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2551
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง พ.ศ. 2551
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การสอบสวน พ.ศ. 2551
# หัวข้อ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2550
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2550
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2550
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นตำแหน่งผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส่วนราชการ พ.ศ. 2550
# หัวข้อ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ 2547
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2547
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2547
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

# หัวข้อ
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ว่าด้วย กองทุนสวัดิการด้านอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2565
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2565
3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. 2565
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
5 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
6 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ว่าด้วย กองทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษานักศึกษาพิการ พ.ศ. 2565
7 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ว่าด้วยการลาศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
8 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
# หัวข้อ
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560
3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนเพื่อการบริหารจัดการและสาธารณประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
5 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560
6 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษาคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
7 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
8 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560
9 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560
# หัวข้อ
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การแต่งตั้งที่ปรึกษา พ.ศ. 2556
3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. 2556
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษาคนพิการ พ.ศ. 2556
5 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการประชุม พ.ศ. 2556
6 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการเบิกจ่าย เงินตอบแทนประจำตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2556
# หัวข้อ
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย ทุนผลิตอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2554
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภ้ฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
5 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเพิ่มค่าตอบแทน เงินเดือนตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการปรับคุณวัฒิการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
6 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะเดินทางสำหรับวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
7 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2554
# หัวข้อ
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จากเงินได้รายมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้ราชการ หรือพนักงาน พ.ศ. 2553
5 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
6 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การลาศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2553
7 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2553
8 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย เงินรายได้จากการให้บริการ ทางวิชาการ พ.ศ. 2553
9 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
10 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการประชุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
11 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนเพื่อการบริหารจัดการและสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2553
12 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย ค่าตอบแทนวิชาชีพในตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2553
13 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย เงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2553
14 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ. 2553
15 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2553
16 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

# หัวข้อ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานด้านลิขสิทธิ์ พ.ศ .2564
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานด้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2564
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กองทุน ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิืพัฒนา - สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการดำเนินงานด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2564
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับปริญญาตรีโดยวิธีการพิเศษ พ.ศ. 2564
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2564
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2564
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2564
# หัวข้อ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างชั่วคราวผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของแต่ละประเภทตำแหน่ง พ.ศ. 2563
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายกองทุนเพื่อการบริหารจัดการและสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2563
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผลประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดภาระทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การปรับลดค่าบำรุงการศึกษา
# หัวข้อ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับค่าตอบแทนเงินเดือนถึงขั้นสูงของแต่ละประเภทตำแหน่ง พ.ศ. 2562
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ พ.ศ. 2562
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ พ.ศ. 2562
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2562
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานราชการซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อเนื่องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2562
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกกรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
# หัวข้อ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นระดับงานหรือเทียบเท่างาน พ.ศ. 2561
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2561
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าจ้างชั่วคราว (อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง) ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน พ.ศ. 2561
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2561
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว โดยงบประมาณเงินรายได้สำหรับส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กองทุนศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ - สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
# หัวข้อ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น พ.ศ. 2560 (โครงการคนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ)
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสถานที่/พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพผลงาน การกำหนดคำนิยาม วิธีการตัดสินคุณภาพผลงานการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจรรยาบรรณวิชาชีพการปรับปรุงผลงาน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯลฯ พ.ศ. 2560
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (เพิ่มเติม)
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณบดี เป็นงานและสาขาวิชา พ.ศ. 2560
12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารอเนกประสงค์ภูพานเพลซ สังกัดงานทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยเงินรายได้ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภูพานเพลซ พ.ศ. 2560
13 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการประชุม พ.ศ. 2561
# หัวข้อ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ข้อกำหนดการสอบคัดเลือก และการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ประเภทวิชาการ)
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) 2559
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างประจำ
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จากงบประมาณรายจ่ายบำรุงการศึกษา (ภูพานเพลซ)
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้
# หัวข้อ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการหอประชุม ห้องประชุม พ.ศ. 2558
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ กำหนดอัตราและวิธีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิภาพสำหรับบุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัยมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2558
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณบดี เป็นงานและสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครข้าราชการผู้ที่มีคุณสมับติตามเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้บริการสระว่ายน้ำ
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากงบประมาณรายจ่ายค่าบำรุงการศึกษา (ภูพานเพลซ)
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้างรายวัน ที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ให้ได้รับการปรับขึ้นร้อยละ 4
11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แก้ไขประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้
12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
# หัวข้อ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง วิธีการและกระบวนการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2557
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ที่บรรจุก่อน วันที่ 1 มกราคม 2557
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดวันเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน และค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการในโครงการ กศ.ป. ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้ (ภูพานเพลซ)
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการวิเคราะห์ค่างานและประเมินค่างานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ และประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
# หัวข้อ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดวันเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน และค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการในโครงการ กศ.ป. 1/2556
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้ (ภูพานเพลซ)
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ที่บรรจุก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานคณบดี เป็นงานและสาขาวิชา พ.ศ. 2556
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการประชุม พ.ศ. 2556
11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง สาขาวิชา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการได้มาการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของประธานสาขาวิชา พ.ศ. 2556
12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง สาขาวิชา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการได้มาการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของประธานหลักสูตร พ.ศ. 2556
# หัวข้อ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 (ครั้งที่ 2)
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 2)
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ข้อกำหนดการสอบคัดเลือก และการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนและการชดใช้ทุนผลิตอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการให้สินเชื่อเคหะเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีหน่วยงานดำรงฝาก)
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555
# หัวข้อ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเงินตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนและการชดใช้ทุนผลิตอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2554
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กองทุนสวัสดิการกู้ยืม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2)
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2554
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในบ้านพักและที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนครบระยะเวลาตามหลักสูตรแล้ว
# หัวข้อ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายของส่วนราชการและการส่งใช้คืนเงินยืมทดรองจ่าย
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการส่งผลการเรียนนักศึกษาปริญญาตรี
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2553
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณบดี เป็นงานและสาขาวิชา พ.ศ. 2553
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง สาขาวิชา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการได้มาการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของประธานหลักสูตร พ.ศ. 2553
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งประธานสาขาวิชา
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2553
12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กองทุนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กองทุนศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ - สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา
14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กองทุนสวัสดิการกู้ยืม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพ
16 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหาร การจัดการ และอัตราค่าธรรมเนียมเช่า บริการ ห้องปฏิบัติการและห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

# หัวข้อ
1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 1-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง
2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 2-2565 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง
3 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 3-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 5-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
5 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 7-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 9-2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
# หัวข้อ
1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 1-2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 2-2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน
5 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 4-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
6 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 5-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
7 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 7-2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
8 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 8-2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
9 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 9-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
10 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 10-2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เพิ่มเติม)
11 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 11-2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง
12 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 12-2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง
13 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 13-2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงบประมาณและการเงิน แทนตำแหน่งที่ว่าง
14 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 14-2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง และจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 15-2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารวิชาการ (กวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง
16 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 16-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
17 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 17-2564 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
18 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 18-2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
19 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 20-2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง
20 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 21-2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกองทุน กสว. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง
21 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 22-2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง
22 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 23-2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
23 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 24-2564 เรื่อง เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
24 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 25-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
25 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 26-2564 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
26 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 27-2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
27 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 28-2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
28 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 29-2564 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง
29 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 31-2564 เรื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พ้นจากตำแหน่ง
30 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 34-2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
31 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 35-2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง
32 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 36-2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
33 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 37-2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง
34 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 38-2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง
35 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 42-2564 เรื่อง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พ้นจากตำแหน่ง
36 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 43-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
37 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 44-2564 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการกฎหมาย แทนตำแหน่งที่ว่าง
38 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 46-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
39 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 47-2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลขที่ 46-2564
40 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 48-2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน แทนตำแหน่งที่ว่าง
41 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 49-2564 เรื่อง แแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
# หัวข้อ
1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
3 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
4 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง
6 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง
7 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง
8 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ประจำมหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร
9 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
11 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้เรียน
12 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
# หัวข้อ
1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พ้นจากตำแหน่ง
2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
8 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปรับอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเพิ่ม และสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การดำเนินงานโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
# หัวข้อ
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการ ประกาศกำหนดภาระงาน และการคำนวณภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
4 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์
5 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พ้นจากตำแหน่ง
7 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
8 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
9 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
10 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง
11 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง
12 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง
# หัวข้อ
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
6 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
12 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
13 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก
15 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
16 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
17 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
18 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน แทนตำแหน่งที่ว่าง
19 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
20 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง
21 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
22 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง
23 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
24 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ประจำมหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร
25 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียน ประจำสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
26 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
27 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
28 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
29 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
30 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
31 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
32 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แก้ไขคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 3/2560
# หัวข้อ
1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ประจำมหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร
2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
5 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ประจำปี 2559
6 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
8 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง
9 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง
# หัวข้อ
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งประธานสาขาวิชา
2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
3 คำสั่งสำนักงานอธิการบดี เรื่อง กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและการแบ่งงานสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
5 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์
7 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
9 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (เพิ่มเติม)
10 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
# หัวข้อ
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสำนัก สถาบันปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
3 คำสั่งสำนักงานอธิการบดี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานอธิการบดี
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองกลางปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
5 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก
6 คำสั่งสำนักงานอธิการบดี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานอธิการบดี
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
8 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
10 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรประจำวัน
12 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าที่พักอาศัย
14 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
15 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรในวันราชการ
16 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2556
17 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
# หัวข้อ
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ราการ (รายนางสาวพิชญาดา ธานี)
4 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ราการ (รายนางนิรมล เนื่องสิทธะ)
6 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เพิ่มเติม)
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ราการ (รายนางอุดมพร บุตรสุวรรณ์ ฯลฯ)
8 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ราการ (รายนายเกษม บุตรดี)
10 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
11 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสำนัก สถาบันปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
12 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
# หัวข้อ
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ลาออกจากราชการ ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ - สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการการกู้ยืมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
# หัวข้อ
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3 คำสั่งสำนักงานอธิการบดี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบันและผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
5 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก
6 คำสั่งสำนักงานอธิการบดี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
8 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทผู้แทนข้าราชการและประเภทผู้แทนทั่วไป
10 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)
11 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
12 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ โรงแรมภูพานเพลซ มรสน.
13 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
# หัวข้อ
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การมอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีทำหน้าที่ต่อไป
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบ้านพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแบบวิเคราะห์ความจำเป็น การกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นในหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
10 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ

หัวหน้าหน่วยงาน

นางสาวพิชญาดา ธานี
ผู้อำนวยการกองกลาง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ

หัวหน้าหน่วยวินัยและนิติการ

หัวหน้าหน่วยงาน

อาจารย์เนธิชัย ธานะราช

ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าหน่วยวินัยและนิติการ

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ศาลปกครอง

ศาลยุติธรรม

6. สำนักงาน ป.ป.ช.

7.  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

8. กรมบัญชีกลาง

9. ราชกิจจานุเบกษา

ผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้ใช้งาน

กิจกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ดาวน์โหลดข้อมูล

สวัสดิการบุคลากร